การปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความวารสารไทยศึกษา

 

วารสารไทยศึกษาเป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์บทความทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวกับไท–ไทยศึกษา เพื่อองค์ความรู้ใหม่ หรือทบทวนภูมิปัญญาของคนไท–ไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป วารสารเผยแพร่องค์ความรู้มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ในปัจจุบันวารสารเผยแพร่ทั้งในรูปแบบรูปเล่มและในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ก่อนรับบทความตีพิมพ์เผยแพร่

 

ทางวารสารขอแจ้งว่าตั้งแต่วันที่  15 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป วารสารจะปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความมาจากหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ผู้เขียนสามารถนำผลงานไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้ตามประกาศ

 

ลิงก์ประกาศ ก.พ.อ. : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/149/T_0019.PDF
 

ประกาศ ก.พ.อ..PDF