วารสารไทยศึกษาปีที่ 18 ฉบับที่ 2

 

 

 

1) การสัตวแพทย์สมัยใหม่ของรัฐบาลสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / เทพ บุญตานนท์

 

2) การประกอบอาชีพผู้พิพากษาของสตรีไทยระหว่างพ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๗ / ภาพิมล อิงควระ   โดม ไกรปกรณ์

 

3) ปริศนาธรรมจากการสร้างพระเจ้าล้านนา:รูปพุทธะ หรือ พระธัมมกาย? / วรเมธ มลาศาสตร์

 

4) บทบาทหน้าที่ของดนตรีที่ปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอล้านนา / ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี   ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง

 

5) ความเชื่อเรื่องผีมอญของชาวมอญเจ็ดริ้ว:บทบาทในฐานะเครื่องมือจัดสรรทรัพยากร / รัตนาวดี สวยบำรุง
ชัยรัตน์ พลมุข   กัญญา วัฒนกุล

 

6) กลวิธีทางภาษาในการนำเสนอความคิดเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในนิตยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพ @Rama / บัณฑิต ทิพย์เดช

 

7) กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตอบถ้อยคำนัยผกผันของคู่สนทนาที่มีสถานภาพและความสนิทต่างกัน
ในภาษาไทย / สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์

 

8) ระดับความรุนแรงของถ้อยคำบริภาษแบบตรงและถ้อยคำนัยผกผันตามการรับรู้ของผู้พูดภาษาไทย /     ชาญวิทย์ เยาวฤทธา