วัจนกรรมการตอบการแสดงความไม่พอใจในภาษาไทย : กรณีคู่สนทนาที่มีสถานภาพเท่ากัน Uncategorized
การปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความวารสารไทยศึกษา Uncategorized
หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารไทยศึกษา Uncategorized
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
วารสารไทยศึกษาปีที่ 17 ฉบับที่ 1 Uncategorized
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานประดับมุกเกาหลีกับไทย Uncategorized
รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๑-๖ วารสารไทยศึกษาปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ Uncategorized
ประณามบทพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี Uncategorized
พลวัตของเรื่องเล่าและกลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน ในรายการจำอวดหน้าจอ ช่วง ฉ่อย เดอะซีรีย์ Uncategorized
การศึกษาดัดแปลงวรรณกรรมเป็นบทละครเพลง : กรณีศึกษาหลายชีวิต Uncategorized