วารสารไทยศึกษาปีที่ 18 ฉบับที่ 2 Uncategorized
วารสารไทยศึกษาปีที่ 18 ฉบับที่ 1 Uncategorized
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
ระดับความรุนแรงของถ้อยคำบริภาษแบบตรง และถ้อยคำนัยผกผันตามการรับรู้ของผู้พูดภาษาไทย Uncategorized
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 18 ฉบับที่ 2
กลวิธีทางภาษาในการนำเสนอความคิดเกี่ยวกับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในนิตยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพ@Rama Uncategorized
กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตอบถ้อยคำนัยผกผันของคู่สนทนาที่มีสถานภาพและความสนิทต่างกันในภาษาไทย Uncategorized
การประกอบอาชีพผู้พิพากษาของสตรีไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๗ Uncategorized
ปริศนาธรรมจากการสร้างพระเจ้าล้านนา: รูปพุทธะ หรือ พระธัมมกาย? Uncategorized
ระดับความรุนแรงของถ้อยคำบริภาษแบบตรง และถ้อยคำนัยผกผันตามการรับรู้ของผู้พูดภาษาไทย Uncategorized