“อายก” พื้นที่พุทธศาสนาของกลุ่มคนปลัง(ไตหลอย-ลัวะ) Uncategorized
วารสารไทยศึกษา- ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
บทบาทการสร้างสรรค์และการสืบทอดมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมล้านนาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี Uncategorized
การเปลี่ยนแปลงของวัดไทยสามัคคี ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา Uncategorized
วารสารไทยศึกษาปีที่ 17 ฉบับที่ 1 Uncategorized
วารสารไทยศึกษาปีที่ 17 ฉบับที่ 2 Uncategorized
รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ 1-7 วารสารไทยศึกษาปีที่ 17 ฉบับที่ 2 Uncategorized
กลวิธีการเขียนบทละครเพลงสุนทราภรณ์ จากประวัติชีวิตครูเอื้อ สุนทรสนาน Uncategorized
ช้างบิน และ กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ: ความตายในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว Uncategorized
“โลกอัปลักษณ์” : การถูกกดทับและการหลีกหนี ของตัวละครอาชญากร ในอาชญนิยายชุด พุ่มรัก พานสิงห์ ของวินทร์ เลียววาริณ Uncategorized