วัจนกรรมการตอบการแสดงความไม่พอใจในภาษาไทย : กรณีคู่สนทนาที่มีสถานภาพเท่ากัน
การปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความวารสารไทยศึกษา
หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารไทยศึกษา
วารสารไทยศึกษาปีที่ 17 ฉบับที่ 1
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานประดับมุกเกาหลีกับไทย
รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๑-๖ วารสารไทยศึกษาปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑
ประณามบทพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี
พลวัตของเรื่องเล่าและกลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน ในรายการจำอวดหน้าจอ ช่วง ฉ่อย เดอะซีรีย์
การศึกษาดัดแปลงวรรณกรรมเป็นบทละครเพลง : กรณีศึกษาหลายชีวิต
ความสำคัญของเรื่องอิเหนาในสมัยรัชกาลที่ ๕ : หัวเลี้ยวแห่งวัฒนธรรมอิเหนาของไทย