นางเมขลา : การประกอบสร้างความหมายเชิงสัญญะ ในการแสดงเมขลา-รามสูร
ภาพตัวแทนคนใต้ห้าจังหวัดชายแดนในวาทกรรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้
การเน้นในคำประสมแบบเท่าเทียมและไม่เท่าเทียมในภาษาไทย
คำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในพระวรสารสมัยอยุธยา: ความสำคัญต่อการแปลเป็นภาษาไทย
วารสารไทยศึกษาปีที่ 19 ฉบับที่ 1
การแปรรูปวรรณคดีบทละครสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นวรรณกรรมรักร่วมเพศ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน ๙ ศาสตรา : สัมพันธบทจากเรื่อง “รามเกียรติ์” กับนัยของการประกอบสร้างในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย
ลงสรงนาฏดนตรี : นาฏศิลป์สร้างสรรค์ การรำลงสรงจากละครรำสู่ลิเก
วารสารไทยศึกษาปีที่ 18 ฉบับที่ 2
วารสารไทยศึกษาปีที่ 18 ฉบับที่ 1