รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ 1-6 วารสารไทยศึกษาปีที่ 18 ฉบับที่ 1
วรรณคดีไทยในหนังสืออ่านกึ่งวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒): การสร้างและเผยแพร่ความรู้นอกหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๕๑)
การสร้างสรรค์ละครนอกเรื่องมโนห์รา ตอน ลาสรงลงสระอโนดาต: การสืบทอดและปรับปรน
ตำรับยากวาดคอจากตำรายาแพทย์แผนไทยของ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
พลวัตและวิธีคิดในการประกอบสร้างเทศกาลสงกรานต์ -วันไหลในภาคตะวันออกของไทย
งานประดับมุกญี่ปุ่นในประเทศไทย: สัมพันธภาพเชิงศิลปกรรมจากเมืองท่านางาซากิ
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของคำเรียกสิ่งของเครื่องใช้ ในภาษาไทพวน
วารสารไทยศึกษาปีที่ 18 ฉบับที่ 1
“อายก” พื้นที่พุทธศาสนาของกลุ่มคนปลัง(ไตหลอย-ลัวะ)
บทบาทการสร้างสรรค์และการสืบทอดมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมล้านนาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี