การเน้นในคำประสมแบบเท่าเทียมและไม่เท่าเทียมในภาษาไทย

การเน้นในคำประสมแบบเท่าเทียมและไม่เท่าเทียมในภาษาไทย

 

ลีนา มะลูลีม  

พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

 

 

บทคัดย่อ

 

งานวิจัยนี้ศึกษารูปแบบการเน้นคำของคำประสมแบบเท่าเทียมและคำประสมแบบไม่เท่าเทียมในภาษาไทยโดยมีสมมติฐานว่า คำประสมทั้งสองประเภทมีรูปแบบการเน้นเหมือนกัน คือมีการเน้นสองรูปแบบขึ้นอยู่กับระดับความหมายเชิงประกอบคำประสมแบบเท่าเทียมและไม่เท่าเทียมที่มีระดับความหมายเชิงประกอบสูงมีการเน้นแบบเน้นหลัก-เน้นหลัก เช่นเดียวกับวลีสองพยางค์ ในขณะที่คำทั้งสองประเภทที่มีระดับความหมายเชิงประกอบต่ำมีการเน้นคำแบบเน้นรอง-เน้นหลัก เช่นเดียวกับคำเดี่ยวผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานของงานวิจัย

 

 

คำสำคัญ: การเน้นคำ , คำประสม, คำประสมแบบเทา่ เทียม, คำประสมแบบไม่เท่าทียม, ภาษาไทย

 

(ตีพิมพ์ใน วารสารไทยศึกษา ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2566) หน้า 169-193)

 

 

Word stress in Thai coordinate and subordinate compounds

 

 

Lena Maluleem

Pittayawat Pittayaporn

 

 

Abstract

 

This study investigated word stress in Thai coordinate and subordinate compounds. Coordinate and subordinate compounds in Thai are hypothesized to exhibit the same word stress patterns depending on their semantic compositionality, including primary-primary stress in coordinate and subordinate compounds with high compositionality and secondary-primary stress in compounds with low compositionality. The results of this study confirm both hypotheses.

 

Keywords: word stress, compound words, coordinate compound, subordinate compound, Thai

 

(Published in Journal of Thai Studies Volume 19 Number 1 (June 2023) Page 169-193)

 

บทความ/ fulltext : 6_Iena.pdf