ภาพตัวแทนคนใต้ห้าจังหวัดชายแดนในวาทกรรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้

ภาพตัวแทนคนใต้ห้าจังหวัดชายแดนในวาทกรรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้

 

อุมาวัลย์ ชาติไอยรานนท์  

อรทัย ชินอัครพงศ์

 

บทคัดย่อ

 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพตัวแทนของคนใต้ห้าจังหวัดชายแดนในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ผลการวิจัยพบว่า ภาพตัวแทนคนใต้ห้าจังหวัดชายแดน ประกอบด้วย ๓ ด้านหลักได้แก่ ด้านลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ โดยในแต่ละด้านสื่อผ่านกลวิธีการใช้คำและชุดคำ ดังนี้ ด้านลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพ พบภาพตัวแทน๒ ประเด็น คือ ๑) คนใต้ชายแดนเป็นผู้มีจิตอาสาและมีน้ำใจเสียสละต่อสังคม ๒) คนใต้ชายแดนรักบ้านเกิดและภูมิใจในท้องถิ่นของตน ด้านสังคม พบภาพตัวแทน ๒ ประเด็นคือ ๑) คนใต้ชายแดนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ๒) คนใต้ชายแดนพร้อมสนองนโยบายรัฐบาลในสถานการณ์โควิด-๑๙ ด้านเศรษฐกิจ พบภาพตัวแทน ๓ ประเด็น คือ ๑) คนใต้ชายแดนเป็นเกษตรกรสวนยางพารา ๒) คนใต้ชายแดนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ อย่างหนัก ๓) คนใต้ชายแดนมักเกี่ยวข้องกับ การกระทำผิดกฎหมาย กล่าวโดยสรุปก็คือการนำเสนอภาพตัวแทนทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงภาพด้านบวกและด้านลบของคนใต้ชายแดน ที่มีปัจจัยทางสังคมปัจจุบันที่เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ และเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นมายาวนานเข้ามาเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อการผลิตตัวบท

 

คำสำคัญ: ภาพตัวแทน, คนใต้ชายแดน, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

 

(ตีพิมพ์ใน วารสารไทยศึกษา ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2566) หน้า 195-239)

 

 

 

The representations of people in the five southern border provinces in southern local newspaper discourse

 

 

Umawan Chart-Iyaranont
Orathai Chinakkhrapong

 

Abstract

 

The research for this article aimed to study the representations of people in the five southern border provinces. Five southern local newspapers published in 2021 were used through lexical selection based on critical discourse analysis. It was found that the representation of people in the five southern border provinces has three main aspects, 1) characteristics and personality; 2) social aspect; and 3) economic aspect. With respect to linguistic strategies used for characteristics and personality, two representations were found. First, southern border people have a sense of volunteerism and will sacrifice themselves to society. Second, southern border people love their homeland and are proud of their locality. Two representations were found with respect to the social aspect. First, southern border people have been affected by the unsafe situation. Second, southern border people are willing to respond to government policies in the Covid-19 pandemic. With respect to the economic aspect, there are three representations. First, southern border people are rubber farmers. Second, southern border people are those who have been severely affected by the Covid-19 situation. Third, southern border people are often involved in illegal activities. In conclusion, all these representations clearly reflect positive and negative aspects of southern border people with the current social situation related to Covid-19 and the chaotic situation that has occurred for a long time ago and influenced by the production of the text.

 

Keywords: Representation, Southern border people, Local newspapers, Critical Discourse Analysis (CDA)

 

(Published in Journal of Thai Studies Volume 19 Number 1 (June 2023) Page 195-293)

 

บทความ/ fulltext : 7_Umawan.pdf