วารสารไทยศึกษาปีที่ 19 ฉบับที่ 1

 

1) ลงสรงนาฏดนตรี : นาฏศิลป์สร้างสรรค์การรำลงสรงจากละครรำสู่ลิเก/กฤษณะ สายสุนีย์   เสาวณิต วิงวอน อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์

 

2) นางเมขลา : การประกอบสร้างความหมายเชิงสัญญะในการแสดงเมขลา-รามสูร / ภัทร์ธีรลักษณ์ เจ๊ะหลี
ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์   จินตนา สายทองคำ

 

3) ภาพยนตร์แอนิเมชัน ๙ ศาสตรา : สัมพันธบทจากเรื่อง“รามเกียรติ์” กับนัยของการประกอบสร้าง
ในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย / จุฑารัตน์ ธิทำมา  จตุรดา เพ็งสกุล  สุกัญญา จันทร์ศิริ  ศรัณย์ภัทร์ บุญฮก

 

4) การแปรรูปวรรณคดีบทละครสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นวรรณกรรมรักร่วมเพศ / จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา

 

5) คำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในพระวรสารสมัยอยุธยา: ความสำคัญต่อการแปลเป็นภาษาไทย / ภัคจิรา ธรรมมานุธรรม  ใกล้รุ่ง อามระดิษ อัสนี พูลรักษ์

 

6) การเน้นในคำประสมแบบเท่าเทียมและไม่เท่าเทียมในภาษาไทย / ลีนา มะลูลีม  พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

 

7) ภาพตัวแทนคนใต้ห้าจังหวัดชายแดนในวาทกรรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ / อุมาวัลย์ ชาติไอยรานนท์
อรทัย ชินอัครพงศ์